ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy röviden és tömören összefoglaló tájékoztatást adjon Társaságunk (a továbbiakban: Adatkezelő) által a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet, vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltak alapján végzett, a honlapunk látogatásához, valamint szolgáltatásaink igénybe vételéhez kapcsolódó adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról.

 

Adatkezelő kiemelt célja az érintett természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat és az információs önrendelkezési jogaikat illeti. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így elsősorban az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Jelen tájékoztató 2020. június 12. napjától hatályos. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát megváltoztassa, amelyet kellő időben haladéktalanul elérhetővé tesz az Érintettek számára Adatkezelő honlapján.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 7. Az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az adatkezelés részletes szabályai

 

Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Zöld Mobilitás Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-358658

Adószám: 27951150-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3. em. 2.

Honlap: www.elektromosrobogo.hu

E-mail címe: info@elektromosrobogo.hu

Telefonszám: +36-30-376-2646

Képviseli: Pavuk Attila ügyvezető önállóan

Adatkezelő a Rendelet 37. cikk alapján adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem köteles.

 

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Tevékenység Név
IT szolgáltatás, webfejlesztés Basa Olivér ev.
Székhely: 1151 Budapest, Kert köz 15.
Nyilvántartási szám: 54870563
tárhely szolgáltatás (magyarországi / európai adatközpontok) JZT Informatika Kft.
Székhely: 5400 Mezőtúr Dobó István utca 10.
Cégjegyzékszám: 16-09-009862
pénzügyi, könyvelési feladatok, adóügyi szolgáltatás CÉGPARTNER Tanácsadó és Könyvelő Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-702149
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 45. 8. em. 45.
számlázás ………..
Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatás

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/contact/

 

Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan, és a személyes adatokat kizárólag a köztünk létrejött szerződésben meghatározott célból, az ott rögzített utasítások szerint kezelik. Amennyiben partnereink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

ADATKEZELÉSEINKRŐL

 

Társaságunk a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően együttműködik az érintettekkel az adatkezelés során. Társaságunk csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban rögzített egyes adatkezelési célokból. Az adatkezelés célját szem előtt tartva, nem kezelünk indokolatlanul több adatot.

 

Adatkezelés Adatkezelés célja Adatkezelés Jogalapja Kezelt személyes adatok köre A személyes adatok címzettjei Adatkezelés időtartama
Szerződő partnereink és kapcsolattartóik adatainak kezelése szerződés teljesítése, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Adatkezelővel vevőként, szállítóként szerződött partnerek és kapcsolattartóik szerződéskötés során megadott adatai: név, születési ideje, anyja neve, lakcím, adóazonosító, adószám, vállalkozói igazolvány szám, személyi igazolvány szám, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám, vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám), online azonosító

 

Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói Az adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év, figyelemmel a számviteli, adózási célú jogi kötelezettség teljesítésére, valamint a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.
Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelés a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, számla kiállítás és kiállított számlák megőrzése, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
Honlapunk látogatása a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, látogatók által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

6 hónap
Honlapon az Adatkezelővel kapcsolatba lépők személyes adatainak a kezelése Adatkezelőhöz intézett megkeresések és kérdések megválaszolás

 

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] – érintett hozzájárulása megkeresésben szereplő személyes adatok, így elsősorban név, e-mail cím, tárgya a megkeresésnek és minden olyan adat, amit az érintett megkeresésében érdemesnek tart Adatkezelővel megosztani Adatkezelő azon munkatársai, akik érdemben válaszolni tudnak a megkeresésekre Adatkezelőhöz intézett megkeresésre adott teljes körű válaszadásig, de legfeljebb 1 év.
Hírlevél szolgáltatás kapcsolattartás,

új akciókról, új termékekről értesítés

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] – érintett hozzájárulása név, e-mail cím,

telefonszám

 

hírlevélről történő leiratkozásig

 

Társaságunk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Tájékoztatás az adatszolgáltatás jogi alapjáról, illetve elmaradása jogkövetkezményeiről:

Hozzájáruláson történő adatkezelés esetén, amennyiben az érintett(ek) nem járulnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez, úgy weboldalunk és szolgáltatásaink nem vehetők igénybe.

 

Süti (cookie) kezelés

 

Társaságunk gyűjthet személyes adatokat cookie-k vagy hasonló technológiák révén, korlátozás nélkül beleértve a következőket: IP-cím; cookie-azonosító; böngésző; tartózkodási hely; a kapcsolódó webhelyen az érintett által meglátogatott weboldalak; az általa megtekintett vagy átkattintott hirdetések; stb. Erről bővebben Társaságunk Cookie Policy-jében olvashatsz, mely elérhető a következő helyen: ……….

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Az adatok továbbítása

 

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való átadásra.

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelőt megkeresheti bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az egyes adatkezelésekhez szükséges személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő tagjai és vezető tisztségviselői, továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint az Adatfeldolgozó tagjai és vezető tisztségviselői, továbbá az Adatfeldolgozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek is, akik kapcsolódó adatkezelési és feldolgozási tevékenységet látnak el. Ezen személyek és az Adatkezelő között titoktartási megállapodás kerül megkötésre, melyben a felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat csak az adatkezelés céljával összefüggésben kezelik, azt illetéktelen személyek számára nem teszik hozzáférhetővé.

 

Adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

Adattárolás és Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén kerül sor.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Adatkezelő az általa használt informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Érintetti jogok 

Érintettek a jelen Tájékoztató alkalmazásában honlapunk látogatói, valamint szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes és jogi személyek.

Az érintett bármikor jogosult az alábbiakat kezdeményezni az Adatkezelő jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein. Az elektronikus úton benyújtott a kérelemre adott választ az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként (pl. postai úton) kéri.

 

Az Adatkezelő díjmentesen biztosítja az érintett részére valamennyi információt, tájékoztatást, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek elbírálását. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, úgy az Adatkezelő ésszerű összegű díjat állapíthat meg a felmerült költségek alapján a Rendelet felhatalmazása alapján, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kinek, mikor, miért, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, továbbá tájékoztatást kaphat a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogáról.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, helyesbítse valamely (pontatlan) személyes adatát, kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, melynek teljesítéséről Adatkezelő értesíti az érintettet.

 

A törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak a törlését, mely törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti Adatkezelő, és erről a érintettet (az általa megadott elérhetőségen) írásban értesíti, azzal, hogy Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését: ha személyes adatok még szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására Adatkezelőt valamely jogszabály kötelezi, illetve jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges; valamint az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében Adatkezelőnek van más jogalapja a személyes adatok további kezeléséhez. Megtagadás esetében Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából, vagy ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében (kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges) történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti. Ez alól kivételt képez, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, amennyiben (i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az adatkezelés korlátozásra

kerül arra az időtartamra, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatai pontosságát; (ii) amennyiben az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, úgy az adatok törlése helyett sor kerülhet az adatok felhasználása korlátozására is; (iii) amennyiben az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) amennyiben az érintett a Rendelet szerint tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy arra az időre, amíg megállapításra kerül, hogy a tiltakozási joga eredményre vezet-e adatai korlátozását kérheti. Kivételt képez ez alól (i) amennyiben az érintett meghatározott célból hozzájárul a korlátozás alá eső személyes adatai kezeléséhez; (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes személyek jogainak védelme érdekében szükséges; (iii) amennyiben az adatkezelés az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait az Adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra is jogosult, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa a következő esetekben: (i) amennyiben a személyes adatokat az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére, ide nem értve azt az esetet, amikor az Adatkezelő más forrásból jutott a személyes adatokhoz. Az adathordozhatóság csak olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyet automatizált módon végeznek, azaz a manuálisan vezetett nyilvántartási adatokra nézve nem gyakorolható az adathordozhatóság joga és amikor az adatkezelés jogcíme az hozzájáruláson, a különleges adatok vonatkozásában kifejezett hozzájáruláson, illetve szerződésen alapul.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén, vagy, ha az Adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz fordulhat igényével, valamint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Zöld Mobilitás Kft.

A Zöld Mobilitás Kft. 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy megfizethető alternatívát kínáljon az elektromos közlekedés területén.

Elérhetőség

Hétfő-Péntek: 8-16
1037, Budapest Kunigunda útja 60
+36 30 3762646
(+36 30 erobogo)
info@elektromosrobogo.hu